User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Boris Angel

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2007/2008
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2010/2011
Datum završetka studija: 12.10.2010.
Tema: Proizvodnja i korištenje švedske djeteline (Trifolium hybridum L.)
Ime mentora: Krešimir
Prezime mentora: Bošnjak
Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2012/2013
Datum završetka studija: 14.03.2013.
Tema: Utjecaj roka košnje na prinos i kakvoću sudanske trave
Ime mentora: Darko
Prezime mentora: Uher

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Boris Angel
Ime: Boris
Prezime: Angel
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top