User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Tea Arvaj

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 23.09.2015.
Tema: Agronomska i morfološka svojstva F1 hibrida DH 17 duhana tipa virginia uzgojenog na aluvijalnom livadnom karbonatno tlu
Ime mentora: Jasminka
Prezime mentora: Butorac
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 04.09.2018.
Tema: Fauna buhača na duhanu na području Virovitičko-podravske županije i mogućnosti suzbijanja
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Čačija

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Tea Arvaj
Ime: Tea
Prezime: Arvaj
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top