User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ema Brijačak

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 19.09.2016.
Tema: Prognoza zakorovljenosti jare zobi analizom banke sjemena u tlu
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Šćepanović
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 11.01.2019.
Tema: Biološki parametri klijanja korovne vrste Setaria glauca L.
Ime mentora: Maja
Prezime mentora: Šćepanović

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ema Brijačak
Ime: Ema
Prezime: Brijačak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top