User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marina Buketa

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2006/2007
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2009/2010
Datum završetka studija: 14.09.2010.
Tema: Djelotvornost novih formulacija teflutrina i tiametoxama na ličinke kukuruzne zlatice
Ime mentora: Renata
Prezime mentora: Bažok
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2010/2011
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2011/2012
Datum završetka studija: 12.06.2012.
Tema: Morfometrijske razlike u građi krila u populacijama kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera virgifera LeConte u Hrvatskoj
Ime mentora: Renata
Prezime mentora: Bažok

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marina Buketa
Ime: Marina
Prezime: Buketa
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top