User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Krešimir Đuretec

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2012/2013
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2014/2015
Datum završetka studija: 18.09.2015.
Tema: Varijabilnost prinosa domaćih populacija kukuruza
Ime mentora: Hrvoje
Prezime mentora: Šarčević
Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2016/2017
Datum završetka studija: 26.09.2017.
Tema: Učinak selekcije na otpornost na priježetveno proklijavanje u ranim razdvajajućim generacijama
Ime mentora: Hrvoje
Prezime mentora: Šarčević

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Krešimir Đuretec
Ime: Krešimir
Prezime: Đuretec
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top